Vol305女神周于希Sandy西双版纳旅拍米色连身裙秀完美身材诱惑写真72P周于希花漾

Vol305女神周于希Sandy西双版纳旅拍米色连身裙秀完美身材诱惑写真72P周于希花漾

在小儿多因乳母食有毒之物,或儿卒中饮食之毒,或感四时不正之气,皆能致之。 日久不治,若成破伤风疾,则祸在反掌之间矣。

一小儿痘,寒战切牙,泻渴腹胀,手足冷,时仲夏,饮沸汤口不知热,先君谓脾气虚寒,用十二味异功散,一剂顿安;又用五味异功散,调补而愈;再用参四圣散而痊。心经积热,用柴胡栀子散。

若风热者,用小柴胡汤加防风、连翘。苟能调补脾胃,则元气自足,元气既足,则邪气自消,死肉自溃,新肉自生而疮自敛矣。

余曰∶子病将进矣。信夫!苦参散治痔疮肿痛发热。

然此乃疹夹痘也,当治以人参羌活散,疹毒即解,痘势亦退,其元气亏损,不能结痂,当补脾胃为急也。十一月立此方,随四时加减。

先君谓脾胃血气虚弱,用五味异功散加归、、姜、桂,四剂痒渐止;又用十全大补汤,六剂浆贯;用八珍汤数剂而靥。热毒内蕴,紫草甘草枳壳汤。

Leave a Reply