miku全彩本子

miku全彩本子

若口流涎唇色紫,乃脾气虚寒,用异功散加炮姜、木香。一小儿盛暑吐泻,米谷不化。

每日空心服升阳汤,临卧服泻阴丸。毕婚后复发,用大剂独参汤、六味丸,加五味子、黄、当归煎服,半载举发稍轻,年余不再发。

一小儿咳嗽恶心,塞鼻流涕,右腮青白,此脾肺气虚,而外邪所乘也,先用惺惺散,咳嗽顿愈。申酉戌时微搐而喘,目微斜,身似熟睡而露睛,大便淡黄,属脾肺虚热,用异功散;手足逆冷,或喘泻不食,属脾肺虚寒,用六君、炮姜、木香;久病而元气虚者,用六君子、六味丸亥子丑时,微搐身热,目睛紧斜,吐泻不乳,厥冷多睡,属寒水侮土,用益黄散,未应,用六君、姜、桂。

若已服消食化痰等剂,而病不愈者,用四君、升麻、柴胡、钩藤钩,升补脾气,平制肝木。令空心服补中益气汤,食远服异功散,使涎血各归其源,果愈。

一小儿停食腹痛,用疏导之药,痛止,左项筋动,口角涎流,面色痿黄,肢体微肿,先用六君、柴胡、升麻、山栀四剂,次用异功散加升麻而痊。余先用五味异功散加升麻、柴胡数剂,诸症稍可,又以补中益气汤数剂,饮食少加;又因散解利之剂,手足逆冷,睡中发搐,余谓此脾土虚,而肺金受症,重伤真气故也。

 每日空心服升阳汤,临卧服泻阴丸。一小儿因乳母恚怒患发热等症,儿患目痛,兼作呕吐,先用小柴胡汤,子母俱服顿安,但儿晡热仍呕。

Leave a Reply