Vol020中国乌克兰混血模特伊莉娜写真套图57P伊莉娜糖果画报

Vol020中国乌克兰混血模特伊莉娜写真套图57P伊莉娜糖果画报

 针三分,通里主治温热病,无汗懊□心悸惊,喉痹苦呕暴瘖□,妇人经漏过多崩。大杼主刺身发热,兼刺疟疾咳嗽痰,神道惟灸背上病,怯怯短气艾火添。

注:[1]隐白穴,主治心脾疼痛。 单生者轻,双生者最重。

[12]从横骨上行一寸,大赫穴也,亦去中行旁开五分。解溪则从丰隆下,内循足腕上陷中,冲阳解下高骨动,陷谷冲下二寸名,内庭次指外岐骨,厉兑大次指端中。

 膝内隐痛寒胜也,筋急而挛风胜也,筋缓无力湿胜也。  腕骨主治臂腕疼,五指诸疾治可平,后溪能治诸疟疾,能令癫□渐渐轻。

[32]从风市下髀骨外,膝上外廉五寸,分肉间陷中,中渎穴也。[9]十四椎下,命门穴也。

 [2]中极者,穴名也,在少腹聚毛处之上毛际也。心络起自天池间,乳后傍一腋下三,天泉绕腋下二寸,曲泽屈肘陷中参,□门去腕后五寸,间使腕后三寸然,内关去腕后二寸,大陵掌后横纹间,劳宫屈拳名指取,中指之末中冲端。

Leave a Reply